Clarification text

Protection of Personal Data
Clarification text

BİMEKS ÇELİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ AYDINLATMA METNİ

Bimekscelik.com’u ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz.

bimekscelik.com web sitesi BİMEKS ÇELİK TİCARET A.Ş.’ye aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği BİMEKS ÇELİK için büyük önem taşımaktadır. Bu metin bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

BİMEKS ÇELİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bimeks Çelik Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerinizi korumak ve kişisel verileri korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Şirket ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye bimekscelik.com adresinde yer alan Bimeks Çelik Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’ndan (“KVK Politikası”) ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Şirketimiz, KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile topladığı kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işleyebilmektedir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler ise özel nitelikli kişisel veridir.

Şirketimiz müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, Şirket ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yönetilmesi, amaçlarla ve her halükarda KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleyebilmekteyiz:

 • Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 • Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,
 • Yeni veya mevcut ürün, hizmetlerin duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazar araştırması yapılması,
 • İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,
 • Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,
 • İrtibat/iletişim sağlanması,
 • İş birliği yapılan firmalar, tedarikçiler ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,
 • İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,
 • Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
 • Şirket tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi,
 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,
 • Sosyal medya paylaşımlarında Şirket çalışanlarının, Müşterilerin, Müşteri İlgililerinin tanıtılması,
 • İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,
 • İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,
 • Şirket çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,
 • Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, şirket havuz araçlarının takibi,
 • Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,
 • Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • Şirketin iç ve çevre güvenliği ile web sitesinin ve uygulamaların güvenliğinin sağlanması,
 • Web Sitesi’nin kullanım analizi,
 • Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.

Kişisel verileriniz KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler ve temsilcilerimize,
 • Denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine,
 • Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
 1. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak amacıyla sözlü, yazılı ya da internet sitesi, elektronik posta gibi elektronik ortamda, Şirketimiz tarafından düzenlenen etkinlik, tanıtım faaliyet ve toplantılarında toplanabilecektir.

Veri toplama sürecimiz; i) Web Sitesi, e-posta, işe alım portalları dahil üçüncü şahıslara ait dijital mecralar veya yazılım üzerinden; ii) sözleşmeler, başvurular, formlar, çağrı merkezi, uzaktan destek, satış ve pazarlama birimi, Web Siteleri’ndeki çerezler, kartvizit, telefon gibi vasıtalar aracılığıyla; veya iii) Veri Sahibi ile yüz yüze yapılan görüşmeler aracılığıyla gerçekleşebilmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu bilgilendirme metninin 1. maddesinde belirtilen hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak sizlere aşağıda belirtilen haklar tanınmıştır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 1. Kanun Kapsamında Başvuru Yapabileceğiniz Veri Sorumlusu

Ticaret sicil No: 440832

Mersis No: 0175013912500015

Ticaret unvanı: BİMEKS ÇELİK TİCARET A.Ş.

Merkez adres: İTOSB 10. Cadde No:9, Tepeören – Tuzla / İstanbul

Web sitesi: bimekscelik.com

Telefon: 0216 593 04 74

Contact Us